+91 - 40 - 49526698

info@gmfinechemicals.com

Intermediates

  • Home
  • Intermediates
PRODUCT CAS NUMBER APPALACATION
Methyl 6-methylnicotinate 5470-70-2 Etoricoxib
1-(6-Methyl-3-pyridyl)-2-(4-(Methylsulfonyl)-phenyl)ethanone 221615-75-4 Etoricoxib
1-Phenethylimidazole 49823-14-5 Alcaftadine
benzyl 2-cyanopropan-2-ylcarbamate 100134-82-5 Raltegravir
N-methyl-2-(4-nitrophenoxy)-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]ethanamine 115287-37-1 Dofetelide
4-(4-Amino-phenoxy)-pyridine-2-carboxylic acid methylamide 284462-37-9 Sorafenib
4-Chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide 220000-87-3 Regerofenib
2-Methyl-1,2-propanediamine 811-93-8 Anagliptin
3-Amino-5-methylpyrazole 31230-17-8 Anagliptin
1-(Chloromethyl)-naphthalene 86-52-2 Terbinafine
Tri-o-tolylphosphine 6163-58-2 Eletriptan
3-Ethynylaniline 54060-30-9 Erlotinib
5-Vinyl-2-pyrrolidone 7529-16-0 Vigabatrin